Advies nodig?

020-2903916

info@rbclinics.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van RB Clinics en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) medici en cosmetische consulenten. RB Clinics, Wijnsilostraat 110 1019 VM Amsterdam, staat als B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83845607.
1. Definities en begrippen
– RB Clinics: RB Clinics te Amsterdam en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.Cliënt: de wederpartij van RB Clinics te Amsterdam en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
– Cliënt: de wederpartij van RB Clinics te Amsterdam en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
– Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de cliënt die bij RB Clinics opdracht geeft tot behandeling.
– Behandelingsovereenkomst: de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen RB Clinics en cliënt. RB Clinics mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren en is ook gerechtigd om een onredelijke of ongebruikelijke vraag/verlangen van de cliënt te weigeren.
– Diensten: alle door RB Clinics te leveren diensten, informatie. behandelingen, behandelmethoden, cursussen, verkoop en promotie van producten en advies en presentaties.
– Producten: door RB Clinics gebruikte en geleverde producten
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle behandelingen en overeenkomsten tussen de cliënt en RB Clinics. Afwijken van de algemene woorden kan niet, tenzij RB Clinics daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

3. Behandelingsovereenkomst
De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de cliënt aan RB Clinics de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. Voor het sluiten van de behandelingsovereenkomst legt de consulent het behandelplan voor aan de cliënt op basis van overleg en onderzoek. Hierbij wordt cliënt geadviseerd over een aantal zaken, namelijk: het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgelegd. De cliënt geeft RB Clinics op tijd en naar beste weten de nodige informatie en medewerking die RB Clinics nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Cliënt dient ook het formulier behandelingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen en volledig in te vullen voor aanvang van de behandeling.

4. Behandeling
De consulenten van RB Clinics zullen de behandelingen naast beste inzicht en vermogen overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De consulenten van RB Clinics hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

5. Opschorting en ontbinding van de behandelingsovereenkomst
Indien de cliënt een onredelijke of ongepaste verlangen heeft, is RB Clinics gerechtigd dit verlangen te weigeren en de behandeling niet uit te voeren. Indien er sprake is van overmacht is RB Clinics niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen. Bij overmacht worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van 2 maanden. Na de duur van 2 maanden heeft zowel RB Clinics als de cliënt recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding.

6. Annulering behandeling
Consult afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden geannuleerd door cliënt of indien cliënt niet verschijnt, wordt door RB Clinics een bedrag van €49,- aan annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht door de gereserveerde tijd in de kliniek. De annuleringskosten dienen een redelijke vergoeding te zijn voor het geleden verlies.Behandelafspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden geannuleerd door cliënt of indien cliënt niet verschijnt, wordt door RB Clinics een bedrag van €150,- aan annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht gezien de kosten die de kliniek maakt en de gereserveerde tijd voor desbetreffende cliënt in de kliniek. De annuleringskosten dienen een redelijke vergoeding te zijn voor het geleden verlies en gederfde winst.Afspraken die binnen 14 dagen tot 24 uur voor de behandeling door cliënt worden geannuleerd waarvoor een aanbetaling is gedaan door cliënt worden niet gerestitueerd. De annulering valt binnen de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en wordt op het moment geregistreerd dat de annulering ontvangen is door RB Clinics.

7. Betaling
Cliënt is de overeengekomen prijs verschuldigd aan RB Clinics voor de overeengekomen behandelingen, diensten en/of producten. Bij alle behandelingen dient de factuur direct na de behandeling worden voldaan.

Indien de cliënt in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten zelf achteraf te declareren. Ongeacht of de cliënt in aanmerking komt voor een bijdrage van de zorgverzekeraar, blijft de cliënt ten allen tijde gehouden tot volledige betaling van de factuur.

8. Aanbetaling
Het bedrag van de aanbetaling of kosten totaal behandelplan wordt niet gerestitueerd. In geval van annulering is RB Clinics niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen. Het moment van aanbetaling gaat de cliënt een overeenkomst aan met RB Clinics. Er is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

In het geval van aanbetaling van een totaal behandelplan, dient de klant vanaf de dag van betaling de behandelingen te voldoen binnen een jaar.

9. Persoonsgegevens en geheimhouding
RB Clinics houdt zich aan de privacywetgeving en hanteert een Privacy Statement dat te vinden is onderaan de website rbclinics.nl. RB Clinics gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor opdrachtgever indien hier toestemming voor is gegeven en cliënt kenbare doeleinden.

RB Clinics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling. De geheimhoudingsplicht betreft alle informatie en gegevens van vertrouwelijke aard van de cliënt die aan RB Clinics ter beschikking is gesteld. Een uitzondering hierop is de wet. Indien er op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van gegevens is, geldt de geheimhouding niet. RB Clinics is gerechtigd informatie van de client te gebruiken voor statische of presentatiedoeleinden. Hierbij zal RB Clinics ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt tenzij anders overeengekomen.

Voor elke cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat, bestaat er een dossier dat opgesteld is door RB Clinics. RB Clinics hanteert hierbij de wettelijk toegestane bewaartermijn voor de archivering. Tijdens deze termijn blijft het dossier ter beschikking van RB Clinics en cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn of haar dossier.

10. Aansprakelijkheid
RB Clinics is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, inbegrepen diefstal en vermissing. RB Clinics verwacht van cliënt de nodige zorg om schade of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van RB Clinics zal op de schuldige verhaald worden.

Indien de behandeling niet volledig of niet tijdig uitgevoerd is door een gebeurtenis die zich voor doet die leidt tot aansprakelijkheid van RB Clinics, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door RB Clinics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.Tevens is RB Clinics niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens RB Clinics.Een klacht schort de betalingsverbintenis van de cliënt niet op. Indien de klacht gegrond en terecht is en herstel is mogelijk, zal RB Clinics de werkzaamheden voortzetten zoals overeengekomen in de behandelingsovereenkomst.

12. Klachtenregeling
In geval van klachten zal RB Clinics zich proberen in te spannen om het geschil op te lossen samen met de cliënt. Het team van RB Clinics staat u graag te woord. Wij hebben kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel staan en proberen de klant altijd tevreden de deur uit te sturen. In het geval van een klacht, zal er zo goed mogelijk naar een oplossing voor beide partijen gezocht worden.

13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen RB Clinics en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

14. Nietigheid
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden (ver)nietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

RB Clinics behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Gratis consult
WhatsApp berichten
Klantenservice
Hulp nodig?